ထုိင္းအခ်ဳပ္ေထာင္က ျပန္လြတ္လာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၇၅ ဦး ေနရပ္ျပန္ | DVB