ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနညီလာခံ၌  စာတမ္းေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္တင္သြင္း | DVB