ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သင္သူနာျပဳ ျမန္မာအလုုပ္သမား ၃ ဦး ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာက္ရွိ | DVB