ေအေအႏွင့္ အာဆာအဖြဲ႔ ပူးေပါင္းတုိက္ခုိက္ရန္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းခဲ့ဟု အစိုးရရွင္းလင္း   | DVB