ရတနာပုံတကၠသုိလ္ပါေမာကၡႏွင့္ မႏၲေလးသတင္းသမားမ်ား အျငင္းပြားမႈ စစ္ေဆး | DVB