ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈကုိ အေလးထားဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB