အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားလာ | DVB