ေမာ္လၿမိဳင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ပန္းအုိးမ်ား႐ုိက္ခြဲ၍ အမႈိက္မ်ား ဖြထား | DVB