ၾသစေၾတးလ်တြင္ လူ ၁ ဦးအား ဓားျဖင့္ထုိးသတ္သူ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အဆုံးစီရင္ | DVB