မနၱေလးတုိင္းတြင္ ေျမကြက္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ စည္ပင္က ဖယ္႐ွားခုိင္း | DVB