၁၅ မီတာအျမင့္ သစ္ပင္ထိပ္မွ ျပဳတ္က်ခဲ့သည့္ က်ားသစ္ ကံေကာင္းစြာ အသက္ရွင္ (႐ုပ္သံ) | DVB