လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေၾကာင္း ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ဆုေတာင္း | DVB