ႏွစ္သစ္ကူးတရားပြဲ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပၿပီးစီး၊ ပရိသတ္သိန္းခ်ီ တက္ေရာက္ တရားနာ (ဓာတ္ပံု) | DVB