ပီေလာပီနံဥ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူမ်ား အစိုးရအေထာက္အပံ့ လိုအပ္ေန | DVB