အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခအေနေကာင္းမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB