အိပ္မက္အရထီထုိးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆုေပါက္ | DVB