တႏွစ္အတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇၅၀၀၀ ခန္႔ ထိုင္းႏုိင္ငံက ျပန္ပို႔ | DVB