ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္းဥပေဒေၾကာင့္ ႐ုိးရာဓေလ့ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး သခင္ကေန ကၽြန္ျဖစ္ႏိုင္ | DVB