သတင္းသမားမ်ားအား ဟန္႔တားၿခိမ္းေျခာက္မႈ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB