စစ္တုိင္းအားလုံး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ေတာင္းဆုိ | DVB