မတူကဲြျပားေသာ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ တန္ဖိုးထားသည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျဖစ္ေရး ေတာင္းဆုိ | DVB