အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းရည္ပိုေကာင္းသည့္ စစ္သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB