ေကေပါ့ပ္အဖြဲ႔ EXO မွ D.O ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္သည့္ ဂီတဒရာမာ ႐ုပ္ရွင္ – Swing Kids (နမူနာ) | DVB