ေငြစကၠဴအတုကိုင္ ဒုိက္ဦးအမ်ဳိးသမီးအမႈ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်ႏိုင္သည့္ပုဒ္မ ပယ္ဖ်က္ | DVB