မႏၲေလးအမ်ိဳးသားဇာတ္႐ုံတြင္ မဏိပူရ္ယဥ္ေက်းမႈအကအဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖ (ဓာတ္ပံု) | DVB