သမၼတ မြန္ခရီးစဥ္အတြင္း တုိင္စာ ၇၇ ေစာင္ေပးအပ္၊ ေျမယာျပႆနာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ | DVB