ႏုိ၀င္ဘာအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ တြင္ တုိက္ပြဲ ၄၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ | DVB