ကားတိုက္ခံ၍ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္သတ္ေသရန္ႀကိဳးစားသည့္ ျမန္မာလူငယ္ကုိ ထုိင္းရဲကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB