မိုင္းဖုံးဆရာေတာ္ တရားေဟာစင္ျမင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈ ဝ တပ္ဖြဲ႔ ျပန္ေတာင္းပန္ | DVB