ရခုိင္အေရး သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေပးရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖိတ္ေခၚ | DVB