မကၠဆီကိုႏွင့္အေမရိကန္ နယ္စပ္လမ္းေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပး | DVB