ျပည္နယ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ က်န္းမာေရး Mobile Tablet အလံုး ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ေ၀ထား | DVB