တေန႔ကုိ အရက္ တခြက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းျခင္းေရာဂါကို ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္

ႏွလုံးၾကြက္သားမွ ခႏၶာကုိယ္တစ္ေလွ်ာက္ အတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေသြးမညွစ္္ေပးနုိင္လွ်င္ ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေသာ ေရာဂါ (heart failure) ျဖစ္နုိင္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ လူသန္းေပါင္း၂၃သန္း နီးပါးတြင္ ခံစားေနရသည္။ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ယခင္က ႏွလုံးစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ဖူးလွ်င္ ၊ ေသြးတုိးျခင္း၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္း၊ ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း ႏွင့္ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လတ္တေလာ ေလ့လာမွုမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ အရက္၁ခြက္(သုိ႔) ၂ခြက္ေသာက္ျခင္းက သင့္ႏွလုံးအလုပ္မလုပ္နုိင္ျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္လတ္ပုိင္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။  

အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္နုိင္ေခ် ဆက္ႏြယ္မွဳ

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ဥေရာပႏုိင္ငံႏွလံုးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာထုတ္ျပန္္ခဲ့သည့္ ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ အသက္၄၀၊၅၀၊၆၀ရွိျပီး တစ္ပတ္ကုိ ဖန္ခြက္၇ခြက္စာေသာက္သည့္အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ႏွလုံးစြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းႏွုန္းကုိ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိေလွ်ာ့ခ်နုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ဆြီဒင္လူမ်ိဳးအမ်ိဳးသား ၃၀၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ ေလ့လာမွုတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလုံးရပ္ျခင္းျဖစ္ႏွုန္းၾကားတြင္ “U” ပုံစံဆက္သြယ္မွု ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အနည္းငယ္(သုိ႔) အသင့္အတင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းက ႏွလုံးရပ္ျခင္းျဖစ္ႏွုန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ကူညီေပးနုိင္သည္။ ေလ့လာမွဳမွ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ခြက္(သုိ႕) ႏွစ္ခြက္ ေသာက္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လုံး၀မေသာက္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ ့ယွဥ္လွ်င္ ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေသာေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ် ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုနည္းေၾကာင္းေျပာထားပါသည္။ ဆရာ၀န္အမ်ားစုက အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္ျခင္းသည္ ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းေသာ ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းကုိ မမ်ားေစေၾကာင္း သေဘာတူၾကသည္။ ထို ့ျပင္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးကုိပင္ ကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။ သုေတသနမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ ကုိ ၁ ခြက္ ၊ အမိ်ဳးသားမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ကို ၂ ခြက္အထိ ေသာက္လို ့ရသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အရက္ ၁ ခြက္တြင္ပါ၀င္သည့္ အၾကံျပဳထားသည့္ ပမာဏမွာ ၁၄ဂရမ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ ၀ုိင္ဖန္ခြက္အေသးစားတစ္ခြက္၊ ဘီယာပုိင့္တစ္၀က္၊ ၀ီစကီ(သုိ႔) ေဗာ္ကာ ၁ခြက္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။

မ်ားလြန္းလွ်င္မေကာင္းပါ။

ေလ့လာမွုအမ်ားအျပားတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရသလုိပင္ အသင့္အတင့္အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။  သုိ႔ေသာ္ အရက္အမ်ားအျပားေသာက္ျခင္း(သုိ႔) အရက္စြဲျခင္းက မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မဆုိ ေသဆုံးမွဳ ျဖစ္နုိင္သည္ကုိ သိထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ အၾကံျပဳထားသည့္ ပမာဏထက္ပုိသြားလွ်င္ ဆုိး၀ါးေသာျပႆနာမ်ားသည္ သင့္ႏွလုံးကို္သာမက က်န္းမာေရးတစ္ခုလုံးကုိပါ ထိခုိက္ေစနုိင္သည္။

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၾကားကြဲျပားမွဳ

ဆရာ၀န္အမ်ားစုသည္ အရက္၏ ႏွလုံးေပၚတြင္ သက္ေရာက္မွဳက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရ ကြဲျပားမွဳရွိသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေလ့လာမွုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အရက္ကုိစုပ္ယူ၍ ေခ်ဖ်က္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမွဳရွိသည္ကုိ ျပသပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔တြင္  အဆီပမာဏမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေသြးတြင္းအရက္ျပင္းအားပမာဏသည္ ေသာက္သံုးလုိက္သည့္ပမာဏထက္ ပို၍ မ်ားတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အရက္၏ ကာကြယ္နုိင္ေသာ အက်ိဳးက ပုိမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သူမ်ားတြင္ (၁ပတ္ကုိ ၁၄ခြက္ႏွင့္ အထက္) က်ား/မ မေရြး ေကာင္းက်ိဳးမရရွိႏုိင္ပါ။ ေန႔စဥ္ အရက္ ၁ ခြက္ေသာက္ျခင္းက  ႏွလုံးစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေသာေရာဂါျဖစ္ႏုိုင္ေခ်    နည္းေစေသာ္လည္း ႏွလုံးကုိ ကာကြယ္သည့္ ကုသမႈတစ္ခု အေနႏွင့္ ေတာ့ မေထာက္ခံပါ။

အရက္၏ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာခံစားႏုိင္ေစဖုိ ့ တန္ေဆးလြန္ေဘးဆိုိသည့္စကားကို အျမဲသတိျပဳပါ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe. ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

//
More News
Up