သာစည္တြင္ တရားမဝင္ လူစုေဆာင္း၍ တဖက္နိုင္ငံ ပို႔သူ ၂ ဦးကို အမႈဖြင့္ | DVB