အဂတိလိုက္စားမႈ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေန | DVB