ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းေပၚက ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ ဆံုဆည္းရာ တညင္းကုန္းေစ်း (ဓာတ္ပံု) | DVB