ၿဗိတိန္တြင္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားက မုန္႔မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ၿမိဳ႕ တည္ေဆာက္ (႐ုပ္သံ) | DVB