တ႐ုတ္ ေျမာက္ဘက္စြန္းေဒသတြင္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းၿပီး ေရခဲျမဴမ်ား ဖုံးအုပ္ | DVB