ျပင္သစ္တြင္ အင္အား ၇.၆ ရွိ ပင္လယ္ေရေအာက္ငလ်င္လႈပ္၊ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္ ထုတ္ | DVB