ကံမ ၿမိဳ႕နယ္​ ရထားလမ္းသိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ား နစ္နာေၾကးေပးမည္​ | DVB