မီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေနခ်ိန္ ဝုိင္းဖြတာေႏွာက္တာမျဖစ္သင့္ဟု မီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠ႒ေျပာ | DVB