အီတလီရာဇဝတ္ဂုိဏ္းအေပၚ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း လူ ဒါဇင္ခ်ီ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB