သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား မူလပိုင္ရွင္ထံျပန္အပ္ႏွံရန္ ဒုသမၼတ ကခ်င္ျပည္နယ္လာေရာက္ | DVB