ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရေရးဆႏၵျပ | DVB