ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေျပာၾကားခ်က္ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကန္႔ကြက္ | DVB