ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ သေဘာတူညီခ်က္ လိုက္နာရန္ ႐ုရွားကို ရက္ေပါငး္ ၆၀ အခ်ိန္ေပး | DVB