အျခားဘာသာႀကီးတခုဆုိတာ ဘဂၤါလီကို ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ဟု သူရဦးေအာင္ကုိ ရွင္းလင္း | DVB