ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အပါအ၀င္ စီမံကိန္း ၂၃ ခုကို လႊတ္ေတာ္ အတည္မျပဳေသး | DVB