A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမန္မာလူဦးေရထက္၀က္ခန္႔ အိမ္ရာမဲ့ျဖစ္ေန

ျမန္မာျပည္လူဦးေရရဲ႕ထက္၀က္ခန္႔ဟာ အိမ္ရာခ်ဳိ႕တဲ့မႈနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတို႔ မေန႔က ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္တဲ့  ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရႈေထာင့္နယ္ပယ္စံု လူမႈဘ၀ဖူလံုေရး” အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းကိုအေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈဘ၀ဖူလံုေရးကို ႐ႈေထာင့္ နယ္ပယ္စံုကေန အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြအၾကား အိမ္ရာခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ၄၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ၄၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရနဲ႔မိလႅာခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ၄၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအနည္းဆံုးဟာ က်န္းမာေရးအုပ္စုမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ မႈ အေတြ႔ရနည္းေပမယ့္ မသန္စြမ္းမႈနဲ႔ ေသႏႈန္းညႊန္းကိန္းျမင့္မားမႈေတြကို သတိျပဳဖို႔လိုတယ္လို႔ လည္း အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရ၊ မိလႅာနဲ႔ မီးအလင္းေရာင္လက္လွမ္းမီရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ အိမ္အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈေတြမွာခ်ိဳ႔တဲ့မႈနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ပိုမိုရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံစာ က ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုအားလံုးနဲ႔ တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာ၊ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈနဲ႔ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ လည္း ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသအလိုက္ၾကည့္ရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ႐ႈေထာင့္နယ္ပယ္စံုခ်ဳိ႕တဲ့မႈ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းက အနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈျမင့္တဲ့ ျပည္နယ္တိုင္းေတြထဲမွာ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ ကေတာ့ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈနိမ့္တဲ့ ျပည္နယ္တိုင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ ၁၉၈၃ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းျဖစ္ၿပီး အခု အစီရင္ခံစာဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူမႈဘ၀ ဖူလံုေရးကို ေငြေၾကးမဟုတ္တဲ့ ရႈေထာင့္ကေန သံုးသပ္တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up