“မႏၱေလးကို လွည့္ေတာင္မၾကည့္အားဘူး” ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ (႐ုပ္သံ) | DVB